Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2019

Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme

July 02 2019

Reposted fromshakeme shakeme

June 18 2019

Reposted fromshakeme shakeme

June 06 2019

Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme

June 03 2019

I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne
— — Adam Zagajewski
Reposted fromxcvbz xcvbz vianyaako nyaako
7705 f9be
Reposted fromolbaria olbaria viainsanedreamer insanedreamer
Reposted fromshakeme shakeme vialekkaprzesada lekkaprzesada

May 22 2019

May 17 2019

Reposted fromshakeme shakeme

May 09 2019

Reposted fromshakeme shakeme

May 07 2019

Reposted fromshakeme shakeme

March 31 2019

5075 eb22
Reposted fromnettle-carrier nettle-carrier viashakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme

February 15 2019

Reposted fromshakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl